Rechtswinkel Goeree-Overflakkee

Locaties in Middelharnis, Oude-Tonge & Numansdorp

Vind u het recht interessant en wilt u meer weten over bepaalde juridische onderwerpen

Elke week zal hier door een van onze medewerkers een bericht worden geplaatst met informatie over veel voorkomende juridische onderwerpen in het dagelijks leven. Zijn er juridische onderwerpen waar u graag eens een blog over wil lezen, laat het ons dan gerust eens weten!

De 100%-regel in het verkeer

13-07-2020

Door: Sjouk Bruinsma

Stel dat uw kind van 10 jaar met de fiets plotseling zonder te kijken de weg oprijdt en in botsing komt met een auto die onmogelijk nog kan remmen. Gelukkig valt het achteraf mee. Behalve dat u en uw kind flink zijn geschrokken heeft uw kind een gebroken arm en wat blauwe plekken. De automobilist heeft, in een poging uit te wijken, een paaltje geraakt en als gevolg daarvan een deukje in de auto.

Wie is nu aansprakelijk voor de schade die als gevolg van het ongeluk is ontstaan? Heeft de automobilist gelijk als deze beweert dat het de eigen schuld van het kind was (niet uitkijken) en dat sprake was van overmacht (remmen was onmogelijk)?

De wet zegt het volgende

De eigenaar of bestuurder van een motorrijtuig (auto’s, bromfietsen, motoren) is aansprakelijk voor de schade die door het motorrijtuig is veroorzaakt ten opzichte van een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer, zoals een voetganger of fietser. Dit staat in artikel 185 Wegenverkeerswet (hierna artikel 185 WVW). De eigenaar of bestuurder kan zich op overmacht beroepen, maar in de praktijk gaat de rechter er niet snel van uit dat sprake is van overmacht. Wanneer alleen motorrijtuigen (auto’s, bromfietsen, motoren) of alleen ongemotoriseerden (voetgangers, fietsers) bij het ongeval betrokken zijn, is artikel 185 WVW niet van toepassing. De Hoge Raad heeft artikel 185 WVW verder verduidelijkt in de rechtspraak.

Motivatie 100%-regel

De Hoge Raad heeft op basis van het artikel 185 WVW voor kinderen jonger dan 14 jaar een speciale regel, de 100%-regel, geformuleerd. Op grond van de 100% regel is de automobilist volledig aansprakelijk voor alle schade, indien een kind jonger is dan 14 jaar. Deze regel is dus niet in het wetboek terug te vinden. Volgens de Hoge Raad kunnen voor de 100%-regel de volgende argumenten worden aangedragen:

1. Kinderen hebben door hun impulsiviteit en onberekenbaarheid van gemotoriseerd verkeer aanzienlijk meer gevaar te duchten dan volwassen voetgangers of fietsers.

2. Het is de bedoeling van artikel 185 WVW om deze kinderen te beschermen tegen de extra risico’s die het gemotoriseerde verkeer voor hen meebrengt.

3. Juist voor kinderen zijn de gevolgen van een aanrijding, in het bijzonder wanneer het om blijvend lichamelijk of geestelijk letsel gaat, uitzonderlijk ingrijpend.

Totstandkoming 100%-regel

De 100%-regel is het resultaat van een tweetal belangrijke arresten van de Hoge Raad waarvan het eerste betrekking heeft op de eigen schuld en het tweede op overmacht. Voor de bepaling van de eigen schuld is het volgende van belang:

1. hoeveel schuld hebben slachtoffer en aansprakelijke persoon aan het ongeval en;

2. wat zijn de omstandigheden van het geval.

1. hoeveel schuld hebben slachtoffer en aansprakelijke persoon aan het ongeval, door wiens schuld is het ongeluk (in belangrijke mate) veroorzaakt.

Ingrid Kolkman, een meisje van bijna 14 jaar, steekt 's ochtends een voorrangsweg over, terwijl zij had moeten wachten, en wordt daarbij geschept door een bestelbusje. De Hoge Raad gaf in het arrest van Ingrid Kolkman een bijzondere regel met betrekking tot de eigen schuld van een ongemotoriseerde voetganger/fietser beneden de 14 jaar. Kinderen onder de 14 jaar kunnen niet voor onrechtmatige gedragingen aansprakelijk worden gesteld, dit volgt uit art. 6:164 Burgerlijk Wetboek. Indien een kind onder de 14 jaar eigen schuld heeft bij veroorzaakte schade kan dit niet aan het kind worden toegerekend, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van het kind.

Bij opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid kan gedacht worden aan de door oudere kinderen gespeelde gevaarlijke spelletjes zoals het vlak voor naderend verkeer oversteken of aan het in de duisternis op de middenstreep van de weg gaan liggen. Bij opzet kan men ook aan zelfmoord denken, maar die zullen in deze leeftijdscategorie zeer schaars zijn.

2. wat zijn de omstandigheden van het geval, geven deze omstandigheden aanleiding om een correctie op de eigen schuld toe te passen.

Marbeth van Uitregt (10 jaar oud) reed vanuit de uitrit van het woonhuis van haar vriendinnetje met haar fiets onverhoeds en zonder eerst naar rechts te kijken rechtsaf de Steenstraat op, waarmee zij een ernstige verkeersovertreding beging. Zij botste daarbij tegen de linker voorzijde van een auto. De Hoge Raad heeft in het arrest van Marbeth van Uitregt een specifieke regel geformuleerd met betrekking tot overmacht. Bij aanrijdingen tussen een motorrijtuig en een kind beneden de 14 jaar moet worden aangenomen dat fouten van het kind die hebben bijgedragen aan de aanrijding voor rekening komen van de bestuurder en geen overmacht voor de bestuurder opleveren. Ook hier geldt weer dat er geen sprake moet zijn van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid, maar dat komt in de praktijk maar zelden voor.

Concluderend kan worden gesteld dat op grond van deze twee arresten de automobilist die een kind aanrijdt op basis van de 100%-regel van de Hoge Raad volledig aansprakelijk is voor alle schade, indien het kind jonger dan 14 jaar is.

Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen

Verder speelt op de achtergrond de verplichte Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM-dekking) een rol oftewel de verzekeraar moet de schade vergoeden. De Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen verplicht bezitters van een motorrijtuig om een verzekering af te sluiten die de schade, ontstaan door dat motorrijtuig, aan verkeersslachtoffers moet vergoeden. Deze wet is ingevoerd op 1 januari 1965 en speelt dus al ruim een halve eeuw een belangrijke rol bij verkeersongevallen waar een motorrijtuig bij is betrokken. Het doel van deze wet is om de belangen te beschermen van slachtoffers die betrokken zijn bij een verkeersongeval met een motorrijtuig. Wanneer iemand een verkeersongeluk heeft gehad, kan deze zijn schade namelijk rechtstreeks vorderen bij de WAM-verzekeraar van de bezitter van het motorrijtuig.

Non-conformiteit bij de aanschaf van een (nieuwe) auto

15-06-2020

Door: Bas van der Ent

Het kopen van een auto is voor de meeste mensen een leuke gebeurtenis. Toch kunnen er aan de auto gebreken kleven, die voor aankoop niet altijd duidelijk waren. In juridische zin kan in dat geval mogelijk sprake zijn van bijvoorbeeld non-conformiteit, dwaling of zelfs, in uitzonderlijke omstandigheden, bedrog. In deze blog zal specifiek worden ingegaan op het eerste leerstuk: non-conformiteit.

De consument

Non-conformiteit is geregeld aan het begin van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Daarbij dient allereerst opgemerkt te worden dat een consument extra wettelijke bescherming geniet. Een consument is volgens artikel 7:5 lid 1 BW een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van bedrijfsdoeleinden een overeenkomst sluit met een partij die wel in het kader van bedrijfsdoeleinden handelt (een zakelijke partij).

De hoofdregel (voor alle kopers)

In artikel 7:17 lid 1 BW wordt gesteld dat de zaak (de auto) aan de overeenkomst moet voldoen. In het tweede lid wordt vervolgens genoemd wanneer een zaak niet aan een overeenkomst voldoet. Er zal gelet moeten worden op de aard van de zaak en de door de verkoper gedane mededelingen. Dit laatste wordt ook wel de mededelingsplicht van de verkoper genoemd. Tevens mag een koper verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Van een auto mag men verwachten dat deze zich kan voortbewegen van punt A naar punt B. Indien de koper afspraken met de verkoper heeft gemaakt omtrent bijzonder gebruik, dan zal ook daaraan voldaan moeten zijn.

Van de koper wordt ook enige inzet verwacht. Zo kan een koper zich volgens artikel 7:17 lid 5 BW niet op non-conformiteit beroepen, indien het betreffende gebrek hem bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Dit wordt ook wel de onderzoeksplicht van de koper genoemd. Over het algemeen zal de koper de gelegenheid krijgen de auto voor en tijdens een proefrit nader te inspecteren.

Belangrijke punten waarop een koper moet letten bij de aanschaf van een auto zijn onder meer de kilometerstand, het aantal vorige eigenaren, de APK-vervaldatum, de waarde, het uiterlijk (bijvoorbeeld de lak), enzovoort.

Extra bescherming consument

In tegenstelling tot artikel 7:17 BW, geldt artikel 7:18 BW enkel voor consumenten. Zo stelt artikel 7:18 lid 2 BW dat in het geval een gebrek zich binnen zes maanden na aflevering voordoet, wordt vermoed dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Dit houdt in dat de verkoper aan zal moeten tonen dat de auto wel aan de overeenkomst beantwoordt en de koper ‘slechts’ de stellingen van de verkoper moet verwerpen met andere bewijsstukken. Normaal gesproken is het aan de koper om aan te tonen dat een gebrek bij aankoop reeds bestond. Artikel 7:18 lid 2 BW creëert voor de consumentenkoper dus een gunstigere positie.

Recht op correcte nakoming

Indien is vastgesteld dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koper volgens artikel 7:21 lid 1 BW eisen dat het ontbrekende wordt afgeleverd (denk bijvoorbeeld aan een missend onderdeel), het gebrek aan de auto wordt hersteld of de auto volledig wordt vervangen. In geval sprake is van een consumentenkoop kan hier alleen van worden afgeweken in het geval herstel dan wel vervanging redelijkerwijs niet van de verkoper gevergd kan worden. Dit zal het geval zijn wanneer de kosten van herstel dan wel vervanging niet in verhouding staan tot het gebrek.

In het geval de verkoper niet binnen redelijke tijd nakomt, heeft de koper volgens artikel 7:22 lid 1 BW het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel om prijsvermindering te verzoeken in evenredigheid met de ernst van het gebrek. De koper zal dus eerst de verkoper de gelegenheid moeten geven het gebrek te herstellen, voordat deze bevoegdheden kunnen worden aangewend.

De verkoper heeft een mededelingsplicht en de koper een onderzoeksplicht. Een consument geniet meer wettelijke bescherming. De bewijslast wordt namelijk omgedraaid in geval er zich een gebrek voordoet binnen zes maanden na aflevering. De koper heeft in het geval non-conformiteit is aangetoond verschillende rechten, te weten aflevering van het ontbrekende, herstel en vervanging. Ontbinding van de overeenkomst en prijsvermindering worden daaraan toegevoegd, in geval de verkoper niet binnen een redelijke termijn de gebreken verhelpt. 

Partneralimentatie

03-06-2020

Door: Annelijn van Es

Echtgenoten en geregistreerde partners zijn onderhoudsplichtig. Dat betekent dat u verplicht bent voor elkaar te zorgen, ook financieel. Na het beëindigen van uw relatie blijft de onderhoudsplicht voor uw ex-partner bestaan. U heeft recht op alimentatie van uw partner indien u getrouwd of geregistreerd partner bent geweest én uw ex-partner een hoger inkomen heeft.

Wijzigingen per 1 januari 2020

Op 1 januari is de nieuwe Wet Herziening Partneralimentatie ingegaan. De regels omtrent de duur van de partneralimentatie zijn gewijzigd. Start u na 1 januari 2020 een echtscheidingsprocedure? Dan heeft u recht op partneralimentatie voor de helft van het aantal jaar dat uw huwelijk duurde, tot een maximum van 5 jaar. Bent u bijvoorbeeld 4 jaar getrouwd geweest, dan heeft u recht op 2 jaar partneralimentatie. Er gelden een aantal uitzonderingen:

1.      Heeft u samen kinderen? Dan stopt de partneralimentatie niet eerder dan dat het jongste kind van u en uw echtgenoot 12 jaar wordt. Voorbeeld: Was u 4 jaar getrouwd en is uw jongste kind 4 jaar oud? Dan heeft u recht op 8 jaar partneralimentatie.

2.      Als het huwelijk langer dan 15 jaar of geregistreerd partner heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan eindigt de partneralimentatie op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd bereikt;

3.      Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd of geregistreerd partner en de alimentatiegerechtigde is geboren vóór of op 1 januari 1970, dan eindigt de partneralimentatie na 10 jaar;

Als het verzoek nog in 2019 is ingediend geldt de wetgeving 2019 (dus maximaal 12 jaar alimentatie) en als het verzoekschrift wordt ingediend na 1 januari 2020 dan geldt de nieuwe wetgeving (dus maximaal 5 jaar alimentatie).

Gescheiden voor 2020

Heeft u de echtscheiding ingediend tussen 1 juli 1994 en 1 januari 2020? Dan gelden de oude regels.

- Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 5 jaar? Dan heeft u maximaal 12 jaar recht op partneralimentatie.

- Heeft u samen kinderen? Dan heeft u maximaal 12 jaar recht op partneralimentatie.

- Duurde het huwelijk of partnerschap korter dan 5 jaar en heeft u geen kinderen? Dan heeft u net zo lang recht op partneralimentatie als het huwelijk of de partnerschap duurde.

Komt u in ernstige problemen als de alimentatie stopt? Dan kunt u de rechter vragen de periode te verlengen. U kunt ook samen een kortere of langere periode afspreken. Dit moet u vastleggen in uw echtscheidingsconvenant of overeenkomst.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op! 

Uw rechten tijdens de Corona-maatregelen

06-05-2020
Door: Anne Verboom

Het Corona-virus heeft een grote impact op onze maatschappij. De vrijheid om te gaan en staan waar we willen is ingeperkt. Dat alles met één doel: onszelf en onze medemens beschermen. Begrijpelijk, maar soms ook lastig. In deze blog wordt een overzicht gegeven van uw rechten op het gebied van werk, school, reizen en sporten.

Verplicht vakantie opnemen

Veel werkgevers hebben het in deze tijd erg lastig, veel bedrijven hebben minder werk. De werkgever kan u als werknemer echter niet verplichten om vakantie op te nemen. De teruglopende werkzaamheden komen immers voor rekening en risico van de werkgever. Wat de werkgever wel kan doen is een redelijk verzoek aan de werknemers om bijvoorbeeld voor 1 september 2020 minimaal 70% van de opgebouwde vakantiedagen op te nemen. Dit komt voort uit het beginsel van goed werknemerschap.

Om de werkgevers tegemoet te komen heeft de overheid de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) opgesteld. De NOW is bedoeld om werkgevers te ondersteunen wanneer deze te maken hebben met omzetverlies.

Basisscholen weer open

Vanaf 11 mei zullen de basisscholen weer worden opengesteld voor onderwijs. Maar u twijfelt, liever houdt u uw kinderen nog even thuis. Normaal gesproken krijgt u dan te maken met de onderwijsinspectie. In de Tweede Kamer is een motie ingediend door de PVV en PvdA die door alle partijen werd ondersteund. Hiermee is besloten dat ouders die hun kinderen thuishouden niet te maken krijgen met de onderwijsinspectie tijdens de Corona-pandemie.

Reizen

De vakantie voor deze zomer was al geboekt, maar nu wilt u toch liever in eigen land blijven. Wanneer het ministerie van Buitenlandse Zaken uw bestemming afraadt kan de reis kosteloos worden geannuleerd. Als de reisorganisatie de reis niet kan uitvoeren heeft u recht op vergoeding van de reiskosten. Op dit moment worden veel reizen geannuleerd, waardoor reisorganisaties vouchers aanbieden waarmee u op een ander moment of naar een andere bestemming kunt reizen. Met een voucher van de reisorganisatie kunt u een voordeel hebben wanneer de reisorganisatie failliet gaat en de kosten niet kan terugbetalen. Uw voucher kunt u immers bij een andere reisorganisatie inwisselen. Ook blijft uw recht op geld in stand, u kunt namelijk alsnog later besluiten om uw geld terug te vragen. Mocht u hier niet akkoord mee willen gaan, heeft u recht op terugbetaling van de kosten.

Sporten

Vanaf 29 april mogen jongeren tot en met 18 jaar weer samen trainen in de buitenlucht. Ook volwassenen mogen weer trainen vanaf 11 mei, maar moeten ook dan 1,5 meter afstand houden.

Maar wat kunt u nu nog met uw sportschoolabonnement? U heeft bijvoorbeeld een sportschoolabonnement voor een jaar afgesloten maar kunt geen gebruik maken van de faciliteiten. Dit betekent dat uw dienst niet wordt geleverd, terwijl u er wel voor heeft betaald. U heeft dan recht op compensatie. U kunt akkoord gaan met alternatieven zoals online lessen. Maar hiermee maakt u geen gebruik van de dienst waarvoor u heeft betaald. Gedeeltelijke ontbinding kan dan een oplossing bieden. U betaalt geen contributie voor de periode dat de sportschool is gesloten. Uw sportschool moet de contributie voor die periode aan u terugbetalen.

De omgangsregeling: hoe komt deze tot stand? 
20-04-2020
Door: Danique Vermeulen

Een echtscheiding is al vervelend genoeg, vooral als daar kinderen bij betrokken zijn. Indien dit het geval is, moet u een omgangsregeling treffen. Als ouder heb je recht op omgang met je kinderen. En kinderen hebben recht op contact met beide ouders. Om dit goed te regelen is het van belang dat er een omgangsregeling wordt opgesteld. In een omgangsregeling, ook wel bekend als bezoekregeling, staan alle afspraken die jullie maken over de omgang met jullie (kind)eren. Het is een verzameling afspraken over wanneer en hoe vaak de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zijn. Belangrijk om te vermelden is dat er geen concrete omgangsregeling bestaat. Iedere situatie is anders. Een omgangsregeling is passend als de ouders en de kinderen tevreden zijn.

Samen afspraken maken en vastleggen

Ouders zijn vrij om samen afspraken te maken. U moet in elk geval afspreken wie de verzorgende ouder is. In andere woorden: u moet dus in elk geval afspreken wat het hoofdverblijf van de kinderen is en wanneer de andere ouder de kinderen ziet. Het hoofdverblijf is de woning waar uw kind/kinderen het meest verblijft/verblijven. Uw kind staat op dit adres bij de gemeente ingeschreven. Ook moet er in de omgangsregeling komen te staan hoe vaak en wanneer de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zullen zijn.

De afspraken over de omgang worden vaak vastgelegd in een ouderschapsplan. Tevens is een ouderschapsplan verplicht als u gaat scheiden en wanneer u kinderen heeft. Overigens kunt u kiezen om de afspraken in een overzichtelijk schema te zetten of de omgang te beschrijven.

Welke afspraken staan in de omgangsregeling?

U weet hoe u de afspraken kunt vastleggen. Wat voor soort afspraken staan er in de omgangsregeling? Denk hierbij aan de volgende soort afspraken:

  • Afspraken m.b.t. verdeling van tijd: Op welke dagen zijn de kinderen bij wie? Op welke dagen gaan de kinderen weer terug naar de andere ouder? En op welke tijden? Blijven de ouders bij elkaar in de buurt wonen? In welke mate houden de ouders contact op het moment dat de kinderen bij de andere ouder zijn?
  • Afspraken m.b.t. halen en brengen: Welke ouder brengt of haalt de kinderen van/naar school, sport en andersoortige activiteiten?
  • Afspraken m.b.t. vakanties en feestdagen

Voorbeelden van omgangsregelingen

De meest voorkomende omgangsregelingen zijn de volgende:

  • De klassieke omgangsregeling: De kinderen verblijven gedurende één weekend per 14 dagen bij de niet-inwonende ouder. Vakanties en feestdagen worden vaak evenredig verdeeld.
  • De meer uitgebreide klassieke omgangsregeling: De kinderen verblijven naast één weekend per 14 dagen ook nog één of meerdere doordeweekse dag(en) bij de niet-inwonende ouder.
  • Co-ouderschap: Bij de co-ouderschapsregeling zijn beide ouders gelijkwaardig betrokken bij de verzorging en opvoeding van hun kind(eren). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verzorgende en niet-verzorgende ouder.

Wat als u er samen niet uitkomt?

Indien het niet lukt om samen een omgangsregeling vast te stellen kunt u een mediator inschakelen. Een mediator of bemiddelaar bespreekt punten met u die van belang zijn voor de omgangsregeling en legt de afspraken vast in een ouderschapsplan. Komt u er niet uit met de hulp van een mediator? Dan kunt u de rechter verzoeken om een omgangsregeling vast te stellen. U heeft daarvoor een advocaat nodig omdat de procedure valt onder het burgerlijk recht. Een minderjarige kan ook zelf de rechter om een omgangsregeling vragen. Meer informatie over het verloop van de procedure vindt u hier.

Mocht u vragen hebben n.a.v. dit artikel of over omgangsregelingen, dan bent u van harte welkom op een van onze spreekuren! 

Schade door een bijtincident: hoe is de aansprakelijkheid geregeld? 

24-03-2020

Door: Carmen de Rooij

In Nederland hebben ruim anderhalf miljoen honden een warm mandje gekregen. De vrolijke viervoeters zorgen voor veel mooie momenten en al snel zijn ze een onmisbaar deel van het gezin waarin ze zijn opgenomen. Helaas kunnen honden ook flinke schade veroorzaken. Volgens een schatting worden in ons land jaarlijks 150.000 mensen door een hond gebeten. Gemiddeld is ruim dertig procent van deze bijtincidenten zo ernstig dat er een dokter of een ziekenhuis aan te pas moet komen. Stel: u bent gebeten door een hond. Wie is aansprakelijk voor de schade die u hierdoor lijdt? Voor welke kosten kunt u na een bijtincident komen te staan? Kunt u deze schade vergoed krijgen? Wat kunt u zelf het beste doen na een bijtincident?

Wie is aansprakelijk voor de schade na een hondenbeet?

De schade die een hond door te bijten aanricht komt volgens de wet voor risico van het baasje van de hond. Deze aansprakelijkheid van de hondenbezitter is in de wet bijzonder geregeld. Het enkele feit dat de hond schade veroorzaakt door te bijten maakt de hondenbezitter aansprakelijk voor deze schade. Het baasje van de hond hoeft zelf geen schuld te hebben aan het voorval. Zelfs als de hondenbezitter de hond heeft aangelijnd, en daarmee voorzorgsmaatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de hond schade veroorzaakt, blijft hij of zij aansprakelijk voor de schade die de hond veroorzaakt.

Waarom komt de schade veroorzaakt door een huisdier voor risico van de bezitter?

Het risico dat een dier schade veroorzaakt ligt bij de bezitter van dit dier. Het kan daarbij gaan om een hond die bijt, maar ook om een kat die krabt of om een paard dat trapt. De wetgever heeft het risico dat een dier schade veroorzaakt bij de bezitter neergelegd met een reden. Honden hebben, net als andere dieren, een “eigen energie”. Dat wil zeggen dat honden mogelijk dingen kunnen doen die de hondenbezitters niet zien aankomen, zoals bijten. Daardoor kunnen dieren onberekenbaar zijn en een risico vormen voor anderen. Omdat de bezitter van het dier er zelf voor heeft gekozen het dier in huis te nemen komt de schade die het dier veroorzaakt, door bijvoorbeeld te bijten, voor risico van bezitter.

Welke schade kunt u vergoed krijgen van de hondenbezitter?

Volgens de wet is de hondenbezitter aansprakelijk voor al de schade die zijn of haar hond veroorzaakt. De hondenbezitter zal alle door de hondenbeet veroorzaakte schade aan u moeten vergoeden. Na een hondenbeet kunt u voor diverse kosten komen te staan. Allereerst kunt u denken aan schade aan uw kleding. Daarnaast kunt u voor medische kosten komen te staan. Na de hondenbeet heeft u misschien medische verzorging nodig van uw huisarts, een arts op de eerste hulp van het ziekenhuis, een medisch specialist of u zal een tetanusprik nodig hebben. Wanneer niet u maar uw eigen hond door een andere hond wordt gebeten, zal u voor de behandeling van uw hond naar de dierenarts moeten en zal u dierenartskosten maken. Het kan voorkomen dat de hondenbeet zo ernstig is dat u voor een bepaalde tijd niet in staat bent om te werken. Dan loopt u inkomsten mis.

Wat kunt u zelf het beste doen na een bijtincident?

Wanneer u schade heeft opgelopen na een hondenbeet is het allereerst verstandig om achter de identiteit en gegevens van de hondenbezitter te komen. U kunt de hondenbezitter vragen zich te identificeren om zeker te zijn wie de hondenbezitter is. Wanneer u weet wie de hondenbezitter is, kunt u hem of haar aansprakelijk stellen voor uw schade. De hondenbezitter kan hierna de schade melden bij zijn aansprakelijkheidsverzekering zodat de schade kan worden afgehandeld.

  

Erfenis aanvaarden of verwerpen? 

11-03-2020

Door: Femke Boogaard

Een erfenis wordt vaak geassocieerd met het ontvangen van veel geld en bezittingen, maar dit is zeker niet altijd het geval. Als iemand overlijdt, zijn er soms ook schulden die afbetaald moeten worden. De erfgenaam kan dit in dat geval afbetalen met het geld wat de overledene achterlaat. Het kan wel een probleem worden als de schulden groter zijn dan de erfenis, aangezien deze dan alsnog betaald moeten worden.

Indien de overledene veel schulden achterlaat en u deze als erfgenaam niet wilt betalen, zijn er verschillende manieren om dit te voorkomen. U kunt ervoor kiezen om de gehele erfenis te verwerpen of om deze beneficiair te aanvaarden. 

Beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden houdt in dat u een erfenis alleen aanvaardt als de bezittingen groter zijn dan de schulden. U wordt dus erfgenaam en kunt bezittingen erven, maar geen schulden. Als de schulden hoger zijn hoeft u als erfgenaam deze namelijk niet te betalen. Het beneficiair aanvaarden kost geld, en vergt een verklaring die u moet afleggen voor de rechter dat u de erfenis op deze manier wilt aanvaarden. 

Voor deze procedure gelden de regels voor vereffening. Vereffening houdt in dat er wettelijke procedurevoorschriften gevolgd moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn het opmaken van een boedelbeschrijving, het bewaren van goederen van de overledene of andere erfgenamen opzoeken.

Verwerpen

Een andere mogelijkheid is om de erfenis te verwerpen. Een voordeel hiervan is dat u geen schulden van de overledene hoeft te betalen. Echter, indien de overledene ook nog bezittingen had, kunt u deze ook niet meer verkrijgen. 

Het weigeren van een erfenis moet worden geregeld bij de rechtbank, waar u een schriftelijke verklaring moet afleggen. Hierbij moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een kopie van de overlijdensakte zijn toegevoegd. Deze procedure zal ook geld kosten. Als de erfenis is verworpen, is het daarna ook niet meer mogelijk om dit nog terug te draaien.

Het is daarnaast natuurlijk ook mogelijk om de erfenis te aanvaarden, ook wel het zuiver aanvaarden genoemd. In dit geval erft u alle schulden en bezittingen. Het zuiver aanvaarden kan door een ondertekening van een verklaring bij de notaris of door naar de griffie van de rechtbank te gaan. Anders dan bij het verwerpen, kan er worden teruggekomen op deze keuze bij een hoge uitzondering. Dit kan zijn wanneer er een hoge schuld achterblijft waarvan u geen kennis heeft en ook niks over had kunnen weten. Het is daarom van groot belang om goed te onderzoeken of de overledene nog schulden had.

 

Een voogd benoemen voor uw kinderen

19-02-2020

Door: Leonie de Vos

Wat gebeurt er met mijn kinderen na mijn overlijden? Kan en moet ik vastleggen wie de voogdij krijgt? Wat gebeurt er als ik niets doe? Met deze vragen bestookten mijn ouders mij een aantal weken geleden. Deze vragen kunnen voor u ook relevant worden. De antwoorden hierop zet ik in deze blog uiteen.

Wat als ik niets doe?

Indien u, als ouders, beiden gezag heeft over uw (minderjarige) kind en een van u overlijdt, dan krijgt de andere ouder automatisch alleen het gezag. Als u allebei overlijdt, bepaalt de rechter, op grond van artikel 1:295 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), wie voogd wordt. De rechter doet dit op verzoek of op eigen initiatief.

Gezamenlijk gezag heeft u automatisch als het kind binnen uw huwelijk geboren is, of de man het kind vóór het huwelijk heeft erkend. Bent u niet getrouwd, of bent u geen geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag over haar kind. De vader moet hiervoor het kind erkennen en een verzoek indienen bij de rechtbank. Na een echtscheiding oefent u nog steeds beiden gezag uit over uw kind, maar niet meer gezamenlijk.

Wanneer u als ouder alleen het gezag heeft en u overlijdt, bepaalt de rechter wie het gezag krijgt. Dit kan de andere ouder zijn, maar ook iemand anders. Wanneer de andere ouder binnen 1 jaar een verzoek tot gezag doet, heeft dit de voorkeur. De rechter mag in dat geval alleen een ander benoemen als dit beter is voor het kind.

Ik heb een toekomstige voogd op het oog, kan ik dit vastleggen?

Indien u een toekomstige voogd voor uw kind wenst vast te leggen, kan dit op twee manieren. Op grond van artikel 1:292 BW kunt u een voogd benoemen in uw testament, of laten aantekenen in het gezagsregister. U kunt ook bepalen dat twee personen gezamenlijk voogd worden. Na uw overlijden zal de griffier van de rechtbank aan deze persoon of personen vragen of deze voogd willen worden.

Wat is het verschil tussen het benoemen in mijn testament en het vastleggen in het gezagsregister?

Het vastleggen van een voogd in het gezagsregister is een stuk laagdrempeliger dan een voogd benoemen in uw testament. Het registreren in het gezagsregister is namelijk gratis en kunt u online regelen op de website rechtspraak.nl. Indien u de aanvraag schriftelijk wilt doen, zijn er wel kosten aan verbonden. U moet namelijk diverse documenten meesturen die u bij uw gemeente opvraagt. het bedrag dat hiervoor gevraagd wordt, verschilt per gemeente.

Nadat u de aanvraag heeft gedaan, verwerkt de rechtbank uw formulier. U ontvangt binnen 2 weken een uittreksel uit het gezagsregister.

Het benoemen van een voogd in uw testament is iets complexer. Voor het opstellen van een testament heeft u namelijk een notaris nodig. Hier zijn kosten aan verbonden, deze verschillen per notaris.

Nu regelen wie na uw overlijden de voogdij krijgt over uw kind, is dus niet zo ingewikkeld. Een aanvraag indienen voor het gezagsregister is gemakkelijk online te regelen. Natuurlijk kunnen zich ingewikkelde situaties voordoen. Op de website van rijksoverheid en op rechtspraak.nl is daarom nog veel meer informatie te vinden over dit onderwerp. 

 

Introductie Advocatenkantoor Zeeland

06-11-2019

Advocatenkantoor Zeeland is uw partner voor wat betreft juridische oplossingen. Wij adviseren en procederen op uiteenlopend gebied en wij hebben vrijwel alle specialisaties in huis om u en uw onderneming adequaat van dienst te zijn. Zo richten wij onder andere actief op het gebied van het arbeidsrecht, huurrecht, burenrecht, consumentenrecht, fiscaal recht, (letsel)schadezaken, familierecht en strafrecht. Ons team bestaat uit energieke en inventieve advocaten die u op een laagdrempelige wijze verder helpen. Kwaliteit, betrokkenheid en duidelijkheid zijn daarbij onze kernwaarden. Wij zoeken naar minnelijke oplossingen als dat kan en staan voor onze cliënten in procedures als dat moet. 

Advocatenkantoor Zeeland is gevestigd in Goes en Middelburg. Onze klanten komen veelal uit Zeeland en de nabij gelegen regio’s, zoals Zuid-Holland (waaronder ook Goeree-Overflakkee) en West-Brabant. Door onze doortastende aanpak en toegankelijke communicatie slagen wij erin om geschillen in korte tijd te analyseren en op te lossen nog voordat deze escaleren. Wij worden tegenwoordig steeds vaker ingeschakeld nog voordat sprake is van een geschil. Dit stelt ons in staat om al in een vroeg stadium mee te sturen in de gewenste richting. 

Wij ondersteunen het belang en het initiatief van de rechtswinkel Goeree-Overflakkee. Diverse medewerkers van ons kantoor zijn zelf betrokken geweest bij het rechtswinkelwerk in bijvoorbeeld Rotterdam en Tilburg. Mede met het oog op de ontwikkeling van ons kantoor volgen wij deze organisatie op de voet en zijn wij ook voor hen laagdrempelig benaderbaar. 

 

Wij wensen de rechtswinkel Goeree-Overflakkee veel succes en ondersteunen de maatschappelijke betrokkenheid van harte! 


Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

03-06-2019
Door: Sam Heijstek
 

Stel dat u een geschil heeft met uw verzekeraar over de afhandeling van uw schadeclaim. U heeft al meerdere keren contact gehad met uw verzekeraar, maar u komt er maar niet aan uit. Het kan dan verstandig zijn om een klacht in te dienen bij het Kifid.

Wat is het Kifid

Het Kifid is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij deze instantie kan je als burger een klacht indienen over een financieel product of financiële dienst. Wanneer blijkt dat uw klacht binnen de reikwijdte van het Kifid valt, zal het Kifid uw zaak behandelen en eventueel een uitspraak doen waaraan zowel u als uw tegenpartij gebonden zijn.

De procedure

Voordat u met uw klacht bij het Kifid terecht kan, moet u eerst proberen om het geschil met uw wederpartij op te lossen door middel van de interne klachtenprocedure bij uw financiële dienstverlener. Mocht het tijdens deze procedure voor u duidelijk worden dat uw klacht toch niet kan worden opgelost, dient u een brief te sturen naar de financiële dienstverlener waarin u aangeeft dat jullie er samen niet aan uit komen. U heeft vervolgens drie maanden de tijd om uw klacht in te dienen bij het Kifid.

Het is handig om, voordat u de klachtenprocedure bij het Kifid start, te kijken of uw klacht onder de reikwijdte van het Kifid valt en of uw wederpartij bij het Kifid is aangesloten.[1] Is dit namelijk niet het geval, dan kan het Kifid u niet verder helpen. Wanneer blijkt dat uw klacht door het Kifid behandeld kan worden en uw wederpartij bij het Kifid is aangesloten, zal de volgende stap in de procedure worden gestart.

Het Kifid zal op dat moment een jurist op uw zaak zetten. Deze jurist zal zowel aan u als aan de financiële dienstverlener aanvullende informatie vragen om een duidelijk beeld van het conflict te krijgen. Bovendien zal deze jurist eerst trachten om door middel van bemiddeling het conflict in onderling overleg op te lossen. Mocht dit echter niet lukken, dan zal de Geschillencommissie van het Kifid de zaak behandelen en een uitspraak doen. Deze uitspraak is in de meeste gevallen bindend voor beide partijen.

Waarom het Kifid

Een groot voordeel van het Kifid is dat het u als particulier geen geld kost. Het Kifid wordt namelijk gefinancierd door alle deelnemende instellingen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over extra kosten voor het indienen van een klacht. Bovendien is het Kifid gespecialiseerd in de financiële sector, wat voor veel partijen toch een weinig overzichtelijke sector is. Daarnaast handelt de geschillencommissie onpartijdig en onafhankelijk. Het bestuur van het Kifid mag zich namelijk niet bemoeien met de klachtenprocedure, waardoor er geen wrijving ontstaat tussen de financierders en de uiteindelijke rechtsprekende partij. Het Kifid is voor u een goedkoper alternatief dan een stap naar de rechter in het geval dat u er niet samen met uw financiële dienstverlener aan uitkomt. Mocht u echter nog verdere vragen hebben, mag u ons altijd contacteren of op een van onze spreekuren langskomen voor een verdiepend gesprek.

[1] https://www.kifid.nl/sneltest/ en https://www.kifid.nl/register/

Echtscheiding, waar op te letten 

20-05-2019
Door: Roman du Pree

Scheiden is een moeilijk proces, op allerlei manieren. Niemand gaat er van uit dat hij of zij op een dag een echtscheiding moet zien te regelen. Wanneer dit toch het geval is kan het daarom handig zijn om te weten wat enkele gevolgen en praktische aspecten van een scheiding inhouden.

Gemeenschap van goederen of niet

Wanneer u getrouwd bent in gemeenschap van goederen zullen de bezittingen en schulden in beginsel gelijk tussen u en uw partner worden verdeeld, tenzij u hier samen andere afspraken over maakt. Het is daarbij van belang dat sommige goederen buiten deze gemeenschap vallen, bijvoorbeeld kleding en andere zogeheten ‘verknochte’ goederen, oftewel goederen die echt verbonden zijn aan een bepaald persoon.  

Wanneer u getrouwd bent op basis van huwelijkse voorwaarden kan de verdeling er anders uitzien, want dan zijn de voorwaarden die destijds zijn opgesteld leidend. Voor 1 januari 2018 trouwde men overigens automatisch in gemeenschap van goederen, tenzij huwelijkse voorwaarden waren opgesteld. Sinds die datum trouwt men automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat hetgeen dat u al bezat voor het huwelijk van u blijft en slechts de goederen die u daarna verkrijgt in de gemeenschap vallen die bij een scheiding tussen u en uw partner moet worden verdeeld.   

Echtscheidingsconvenant

In een echtscheidingsconvenant kunnen afspraken omtrent onder meer het pensioen, de alimentatie en de eerder genoemde verdeling van bezittingen en schulden worden vastgelegd. Deze overeenkomst kan door een advocaat of mediator worden opgesteld. Wanneer u minderjarige kinderen heeft vormt een ouderschapsplan een verplicht onderdeel hiervan. Met uitzondering van dit plan is (de rest van) het convenant is niet verplicht, maar het kan wel erg handig zijn voor na de scheiding. Bij het aanvragen van een (nieuwe) hypotheek zal de bank bijvoorbeeld vaak een getekend convenant willen zien.  

Daarbij kan een rechter bepalen dat het convenant deel uitmaakt van zijn echtscheidingsbeschikking (hierover meer in de volgende paragraaf). Hierdoor kunt u naleving van het convenant afdwingen zonder opnieuw tussenkomst van een rechter (in tegenstelling tot een ‘gewone’ overeenkomst). Wanneer u er met uw partner niet uitkomt is een mediator in te schakelen om het vaak emotionele proces beter vorm te geven. Als dit ook niet lukt is een advocaat een optie, want dan onderhandelt deze met (de advocaat van) uw partner. Bij gebrek aan een convenant of andere overeenkomst zal de rechter de verdeling bepalen en hier heeft u als partij dan vrijwel geen invloed op.   

Scheiding verzoeken

Om een scheiding juridisch te bewerkstellingen dient een verzoek tot scheiding bij de rechtbank te worden ingediend en dit kan alleen door een advocaat worden gedaan. Als u samen met uw partner het verzoek indient is er sprake van een gemeenschappelijk verzoek. In de uitspraak die hierop volgt wordt de scheiding uitgesproken en kan het eerder genoemde convenant ook onderdeel worden van de beschikking van de rechter. Wanneer u er samen niet uitkomt kunt u uw advocaat een zogenaamd eenzijdig verzoekschrift in laten dienen. Uw partner ontvangt dit verzoek dan via een deurwaarder en als hij of zij bezwaar maakt volgt er een zitting waarna de uitspraak zal volgen.  

Bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap ligt het iets anders. Daarbij hoeft u niet naar de rechter als u het onderling eens kunt worden en u geen minderjarige kinderen heeft. U kunt in dat geval naar een notaris of advocaat om uw afspraken in een overeenkomst vast te leggen.   

Op de website van de Rijksoverheid is er tevens een pagina waar u te zien krijgt wat u allemaal dient te regelen bij een echtscheiding, na het invullen van een (uiteraard anonieme) vragenlijst: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-scheiden-of-uit-elkaar-gaan?utm_campaign=sea-t-life_events-a-scheiden&utm_term=scheiden&gclid=Cj0KCQiAtbnjBRDBARIsAO3zDl8iwIAFxlGVsVpc_hBDC5JSqV9w5ACUAofJ9Kv6uH0d8r5c1yOyjm8aApKKEALw_wcB   


Online aankopen, hoe zit dat?

14-05-2019

Door: Léon van der Slot

Het is iets van de 21e eeuw: online winkelen. Iedereen doet het, van studieboeken tot vliegtickets en van hondenbrokken tot een compleet nieuwe outfit. In 2018 hebben wij Nederlanders in totaal voor €23,7 (!) miljard online aankopen gedaan. We doen het zo vaak, dat het eigenlijk een vanzelfsprekendheid is geworden. Maar hoe zit dat nu juridisch gezien? In het volgende stuk zullen de rechten en plichten van een consument bij een online aankoop uitgelicht worden.

Verbintenis, overeenkomst, koop en consumentenkoop

Een aankoop is een verbintenis tussen koper en verkoper. De koper verbindt zich tot het betalen van een geldsom, terwijl de verkoper zich verbindt tot het leveren van een goed of dienst. Een aankoop (zowel online als in de winkel) is meer precies een overeenkomst. Een overeenkomst komt volgens het Burgerlijk Wetboek tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan. De verkoper biedt een product of dienst aan, en de koper aanvaardt dit aanbod. In het wetboek is dit zelfs nog verder uitgewerkt in de term “koop”. Koop is een bijzondere overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven, terwijl de ander daarvoor en prijs in geld moet betalen. Dit zijn zowel koopovereenkomsten tussen bedrijven onderling, maar ook tussen consumenten en bedrijven.

Echter, de wetgever had al snel door dat dit problemen opleverde voor consumenten. Bedrijven weten vaak precies hoe het recht in elkaar steekt, terwijl consumenten deze kennis niet bezitten. Mede door druk van Europa heeft de wetgever de term consumentenkoop geïntroduceerd. Dit is, kortgezegd, de koop van een voorwerp, die wordt gesloten tussen een commerciële verkoper en een koper die de koop niet verricht met commerciële doeleinden (consument). Het beschermt eigenlijk de “zwakkere” partij in de overeenkomst.

Online aankoop

Zoals hierboven is te zien, worden wij als consument beschermd door het recht als we een aankoop doen van een bedrijf. Bij een online aankoop strekt deze bescherming nog verder. Een online koop wordt gezien als een koop op afstand. Een koop op afstand gebeurt op een plaats waarbij koper en verkoper op een afstand van elkaar zijn. Vroeger was dit telefonisch of via postorder, nu is dat online. De reden hiervoor is simpel: als consument heb je bij een koop op afstand minder (of soms helemaal geen) zicht op datgene wat je koopt. Je koopt het product op basis van een afbeelding in een boek of op een website of misschien wel op basis van een goed verkooppraatje van een persoon aan de telefoon. Bij een koop in de winkel kan je het product goed inspecteren en beoordelen of dit aan je wensen voldoet. De verkoper weet daarentegen precies wat hij verkoopt. Om deze informatieachterstand te compenseren heeft de consument bij online aankopen verschillende rechten.

Informatieplicht van de verkoper

Voordat je gebonden bent aan een overeenkomst op afstand, moet de verkoper jou op duidelijke wijze informeren over bijvoorbeeld zijn identiteit, de kenmerken van het product, de totale kosten en het recht op herroeping van de overeenkomst (hierover later meer). Dit moet op duidelijke wijze zijn gecommuniceerd, en zodra daar twijfel over bestaat moet de verkoper bewijzen dat dit duidelijk was. Als hij dit niet kan bewijzen, wordt ervan uit gegaan dat dit niet duidelijk was.

Herroepingsrecht

Een misschien nog wel belangrijker recht dat de consument heeft bij online aankopen is het herroepingsrecht. Zoals hiervoor besproken heb je als koper op afstand een informatieachterstand. Omdat je bij een aankoop op afstand niet precies weet wat je koopt heb je het recht om, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden. De bedenktermijn is minimaal 14 dagen (langer kan altijd) en deze begint te lopen zodra het product is ontvangen. De handelaar moet vooraf informatie verstrekken over deze bedenktijd. Doet hij dit niet, dan zal de termijn pas gaan lopen vanaf het moment dat hij dit alsnog bekend heeft gemaakt (met een maximum van 12 maanden). Verkopers vragen vrijwel altijd de reden van het retourneren van een product. Het is geen verplichting dit op te geven en deze informatie kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de eigen dienstverlening te verbeteren.

Als u als consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan zal de verkoper uiterlijk binnen 14 dagen na de melding dat er gebruik gemaakt wordt van het recht de koopsom, inclusief de bezorgkosten, moeten vergoeden. Dit zijn enkel de bezorgkosten van het product, de retourkosten kunnen voor eigen kosten komen. Voor de terugbetaling moet hetzelfde betaalmiddel gebruikt worden als waarmee de aankoop is gedaan, tenzij de koper een andere methode accepteert. Als je bijvoorbeeld betaald hebt met een creditcard, dan zal dit op de creditcard terugbetaald moeten worden en niet doormiddel van een tegoedbon. Het terugbetalen middels een tegoedbon is een veelgebruikte manier om ervoor te zorgen dat de consument in de toekomst verplicht is alsnog een aankoop te doen. Let hier dus goed op. 

Wat als het product kapotgaat na 14 dagen?

Het is natuurlijk mogelijk dat het product kapotgaat nadat de 14 dagen van het herroepingsrecht zijn verstreken. Ook dan heb je als koper mogelijkheden. Als het product kapotgaat, dan wordt gesproken van een non-conformiteit. Als verkoper ben je verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt en dit is uiteraard niet het geval als dit product snel na de aflevering kapotgaat en dus non-conform is. In de rechtspraak is veel discussie over wanneer een product wel of niet aan een overeenkomst beantwoordt. Om deze blog overzichtelijk te houden gaan we ervan uit dat dit niet zo is als het product kapotgaat (dit is afhankelijk van verschillende factoren als het soort product, kwaliteit, prijs en of het product normaal is gebruikt). Een product wordt vermoed altijd niet-conform te zijn, als deze binnen zes maanden na de aflevering van het product kapotgaat.

Als het product niet conform blijkt te zijn, moet je als consument binnen een “bekwame tijd” na ontdekking klagen bij de verkoper. Als dit binnen 2 maanden gebeurt, zal dit altijd voldoende zijn. De verkoper zal dan het product op zijn kosten moeten herstellen (als dit mogelijk is) of vervangen. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk een klacht in te dienen bij de verkoper als je gekochte product snel kapotgaat.

Je recht hebben is niet hetzelfde als je recht krijgen

De rechten voor consumenten zoals hierboven zijn omschreven gelden in ieder geval in Nederland. Als je een product koopt van een Europese verkoper, zullen soortgelijke regels gelden. Houd echter in de gaten dat er een groot verschil is tussen je recht hebben en je recht krijgen. Er zijn veel bedrijven die zich netjes aan de regels houden en zelfs extra service bieden (bijvoorbeeld een herroepingstermijn van een maand). Er zijn ook veel bedrijven die de regels aan de laars lappen en er onderuit proberen te komen. Zij gaan ervan uit dat consumenten onwetend zijn over hun rechten en maken daar misbruik van. Daarnaast heb je ook de louche bedrijven die een gebrekkig product afleveren (of helemaal geen) en vervolgens niets meer van zich laten horen. In dat geval is het lastig om je recht te halen, terwijl je het wel hebt! Ons advies is dan ook: let goed op waar je koopt en controleer altijd bij twijfel recensies online. Het is namelijk altijd beter om te voorkomen dan te genezen! Aansprakelijkheid voor schade tijdens werkzaamheden

06-05-2019

Door: Tjeerd Mastenbroek

Stel: u heeft een arbeidsovereenkomst en maakt een onfortuinlijke fout tijdens uw werk. Als gevolg hiervan ontstaat er schade aan de goederen van bijvoorbeeld uw werkgever of een derde. Wie is hiervoor aansprakelijk?

Aansprakelijkheid voor de werkgever
In veel gevallen komt de schade die is ontstaan voor de rekening van de werkgever. Dit blijkt uit artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: Bw). In lid 2 van dit artikel staat dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan door de werknemer, tenzij de werkgever aantoont dat hij alle verplichtingen genoemd in lid 1 is nagekomen of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In beginsel is de werkgever dus aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door handelen van de werknemer.

Zorgplicht van de werkgever
In artikel 7:685 lid 1 Bw is een wettelijke zorgplicht voor de werkgever opgenomen. Dit artikel bepaalt dat de werkgever redelijkerwijs alles moet doen om de schade te voorkomen. Deze zorgplicht ziet vooral op het goed onderhouden van werktuigen, het nemen van voldoende maatregelen om de schade te voorkomen en het geven van aanwijzingen aan de werknemers. De werkgever moet de werknemers instructies geven die noodzakelijk zijn om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Deze instructies en aanwijzingen moeten structureel worden herhaald. Als dit niet gebeurt voldoet de werkgever niet aan zijn zorgplicht en is de werknemer niet verantwoordelijk voor schade, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door de werknemer.

De bewijslast
De werkgever zal moeten aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht en of er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer. Dit laatste is moeilijk aan te tonen voor de werkgever. In de wet staan veel waarborgen voor de werknemer ten opzichte van de werkgever. Rechters nemen dan ook niet snel aan dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit gebeurt alleen in overduidelijk situaties. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij twee timmermannen het een goed idee vinden om elkaar te beschieten met spijkerpistolen in hun pauze.

Schade in de privésituatie
In beginsel is de werknemer zelf verantwoordelijk voor de schade als gevolg van ongevallen in de privésituatie. Hier zijn echter ook weer uitzonderingen op. Als de werknemer namelijk mee gaat op een verplicht bedrijfsuitstapje, dan kan de werkgever ook aansprakelijk zijn voor de schade die tijdens het bedrijfsuitstapje ontstaat. Dit is overigens niet absoluut. Het zal naar de omstandigheden van het geval verschillen per situatie. Men zal hier vooral kijken in welke mate de oorzaak is toe te rekenen aan het werk.

Maar let op: het kan zijn dat er voor u aanvullende afspraken gelden over schade. Deze aanvullende regels kunnen bijvoorbeeld staan in het bedrijfsreglement, uw arbeidscontract of de cao. 

Het ontslagrecht

08-04-2019

Door: Daan van Everdingen

Bij de rechtswinkel krijgen we veel te maken met arbeidsrecht. Niet meer dan logisch, want werk is nu eenmaal iets dat veel mensen iedere dag bezig houdt. Een minder leuk aspect van dit recht komen we tegen als iemand te maken krijgt met ontslag. Zolang alles goed gaat op het werk denken we er weinig aan, maar toch kan iedereen zomaar in aanraking komen met een ontslagsituatie. Er is veel wettelijk geregeld rondom ontslag. Een werkgever mag niet zomaar iemand ontslaan! Hieronder een korte schets van hoe het ontslagrecht in elkaar zit.

Ontslaggronden en herplaatsingsplicht

Zoals gezegd, een werkgever kan niet zomaar een van zijn werknemers ontslaan. In het Burgerlijk Wetboek worden regels gegeven voor ontslag. Ontslag kan alleen plaatsvinden als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen redelijke termijn onmogelijk is. Voordat een werkgever iemand mag ontslaan moet er dus altijd gekeken worden of diegene niet ergens anders in het bedrijf te herplaatsen is. Hier komt een werkgever niet zomaar onderuit. De werkgever moet aantonen dat hij actief zijn best doet om een werknemer te herplaatsen. Wat betreft de redelijke grond vinden we verderop in de wet een aantal gronden voor ontslag. De werkgever zal altijd een van deze gronden aan moeten dragen voor een ontslag. 

Voor een ontslag is toestemming vereist. Of een werkgever zijn werknemer kan ontslaan moet daarom worden getoetst. De toetsing vindt plaats door het UWV of de kantonrechter. De zogenaamde a en b grond (bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid) worden getoetst door het UWV. De andere gronden, c tot en met f (frequent ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, weigeren van bedongen arbeid, verstoorde arbeidsverhouding en de restgrond), worden getoetst door de kantonrechter. Het UWV en de kantonrechter toetsen ook of is voldaan aan de herplaatsingsplicht. Zonder toestemming van een van beide instanties mag de werkgever niet ontslaan. 

Ontslag met wederzijds goedvinden

Veel mensen die bij ons komen voor vragen omtrent ontslag hebben van hun werkgever een vaststellingsovereenkomst gekregen. Dit is een overeenkomst waarmee een werknemer instemt met het ontslag. In de overeenkomst wordt vaak een vergoeding overeengekomen. Een belangrijk punt van aandacht is, dat als er ontslag met wederzijds goedvinden plaatsvindt, geen toestemming nodig is van het UWV of de kantonrechter. Er is dan dus ook geen toets nodig van een onafhankelijke instantie voor het ontslag. De bescherming van de ontslaggronden en herplaatsingsplicht vervalt als een werknemer een vaststellingsovereenkomst tekent. Als een werknemer goede afspraken heeft kunnen maken, is dat natuurlijk geen probleem. Mocht deze echter twijfelen over de afspraken en of de werkgever hem wel zomaar kan ontslaan, dan is de reguliere ontslagroute wellicht gunstiger. 

Als een werknemer een vaststellingsovereenkomst niet wil tekenen is de enige andere manier van ontslag die overblijft voor de werkgever de als eerste beschreven procedure. Loopt deze werknemer dan niet zijn vergoeding mis? Niet per definitie. Er is een wettelijke transitievergoeding die hoort bij de reguliere ontslagroute. Deze vergoeding wordt opgebouwd naar mate een werknemer langer in dienst is. Vaak stemmen werkgevers de vergoeding in een vaststellingsovereenkomst af op de wettelijke transitievergoeding. De vergoeding in de overeenkomst is niet altijd hoger dan waar een werknemer wettelijk al recht op zou hebben.

 Aandachtspunten

We hopen het niet, maar mocht u te maken krijgen met ontslag en een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgen door uw werkgever, bedenk u dan wat de consequenties zijn van het tekenen van deze overeenkomst. Als u twijfelt of uw werkgever u wel mag ontslaan, kan het misschien beter zijn om dit te laten checken door het UWV of de kantonrechter. De transitievergoeding is gemakkelijk op internet zelf te berekenen. Op die manier kunt u inzicht krijgen in de verhouding tussen een regulier ontslag via de ontslaggronden en het ontslag met wederzijds goedvinden.Het plaatsen van een aanbouw of dakkapel
25-03-2019
Door: Gina Geurtsen

Stel: u wilt een aanbouw of dakkapel plaatsen en wilt weten of dit toegestaan is. Welke vereisten gelden hiervoor en waar moet u zijn met uw eventuele aanvraag? We zullen dit voor u op een rijtje zetten.

Vergunning of niet?

Niet voor iedere verbouwing heeft u een vergunning nodig, dit is afhankelijk van wat uw plannen zijn. U kunt bij uw gemeente checken of u een vergunning nodig heeft, maar u kunt dit ook online checken. Zie hiervoor: https://www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home.

De aanvraag

Als vaststaat dat u een vergunning nodig heeft, is het belangrijk deze ook daadwerkelijk aan te vragen alvorens u start met (ver)bouwen. Het aanvragen van een vergunning kan op twee manieren. U kunt via het omgevingsloket online een aanvraag doen. U ziet hierbij ook meteen welke stukken u eventueel moet aanleveren. Als u uw aanvraag liever per post doet, is dit ook mogelijk. U dient dan het aanvraagformulier van het omgevingsloket te printen en naar uw gemeente te verzenden. U dient er wel rekening mee te houden dat u ook hier verschillende stukken moet meeleveren. Welke dat precies zijn kunt u vinden in artikel 2.2 van het Bouwbesluit.  

Het bezwaarschrift

Indien uw vergunningsaanvraag wordt toegewezen, kunt u beginnen met het (ver)bouwen. Maar wat als uw aanvraag wordt afgewezen? Ook dan staan er nog verschillende opties voor u open.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 'Awb') heeft u de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de afwijzing van uw vergunningsaanvraag. Uit art. 8:1 Awb volgt dat u slechts bezwaar kunt aantekenen tegen een besluit van een bestuursorgaan, waarbij u belanghebbende bent. Het moet dus in de eerste plaats gaan om een besluit, daarnaast moet u belanghebbende zijn bij dit besluit. 

De afwijzing van een verzoek is een besluit van de gemeente in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb. Omdat het besluit aan u als individueel is gericht, gaat het hier specifiek om een beschikking. Daarnaast zult u altijd belanghebbende zijn in de zin van art. 1:2 lid 1 Awb omdat u de geadresseerde van de beschikking bent. Dit betekent dat de beschikking aan u persoonlijk is gericht. Om het u gemakkelijker te maken zult u op de afwijzing van uw verzoek altijd een rechtsmiddelenverwijzing zien staan. Op deze manier wordt duidelijk gemaakt dat u een mogelijkheid heeft tot bezwaar en beroep. U hoeft dus niet zelf te toetsen of het in uw geval gaat om een besluit waarbij u belanghebbende bent. Indien u niets op de afwijzing ziet staan en u daardoor niet of te laat in bezwaar of beroep gaat, zal worden geconstateerd dat u de termijn verschoonbaar heeft overschreden. Uit art. 6:11 Awb volgt dat dit u dan niet kan worden aangerekend.

Als vaststaat dat het gaat om een besluit en u een belanghebbende bent bij dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen naar hetzelfde bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. In het geval van een vergunningsaanvraag, zal dit de gemeente zijn. Een voorbeeld van een bezwaarschrift vindt u hier. U dient hierbij wel rekening te houden met de termijn van art. 6:7 en art. 6:8 Awb. Deze termijn bedraagt 6 weken.   

De beroepsprocedure

Na het indienen van uw bezwaarschrift zal het bestuursorgaan een beslissing op bezwaar nemen. Het kan voorkomen dat ook na het indienen van een bezwaarschrift, uw aanvraag tot het verlenen van een vergunning niet wordt toegewezen. U heeft dan nog de optie om hiertegen in beroep te gaan. Een beslissing op bezwaar is altijd appellabel, dat wilt zeggen dat hiertegen altijd rechtsmiddelen openstaan. Ook hier geldt een beroepstermijn van 6 weken. Uit art. 8:1 Awb en art. 8:6 Awb volgt dat u in beroep gaat bij de bestuursrechter van de rechtbank. Welke rechtbank dat is, hangt volgens art. 8:7 Awb af van de plaats waar het bestuursorgaan zijn zetel heeft. Dit is afhankelijk van welke gemeente uw verzoek heeft afgewezen (dit zal uw eigen gemeente zijn). De rechter zal toetsen of de beslissing op bezwaar door de bestuursrechter rechtmatig is geweest. Indien dit het geval is, wordt uw beroep ongegrond verklaard en uw verzoek niet toegewezen. Indien de beslissing op bezwaar onrechtmatig is geweest zal uw beroep gegrond worden verklaard. De bestuursrechter kan dan het bestuursorgaan opdracht geven tot het nemen van een nieuw besluit, maar de bestuursrechter kan ook zelf een nieuwe uitspraak doen die in de plaats treedt van het bestreden besluit.

In hoger beroep

Als u het niet eens bent met de bestuursrechter in de beroepsprocedure, kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid volgt uit art. 8:104 Awb en art. 8:105 Awb. U dient dit wel weer binnen 6 weken na de uitspraak van de bestuursrechter te doen.

Conclusie

Maar let op: aan het starten van een gerechtelijke procedure zijn altijd kosten verbonden. Dit geldt dus voor zowel het beroepschrift als het instellen van hoger beroep. Meer over de tarieven van de bestuurlijke beroepsprocedure en wat u kunt hierbij kunt verwachten, vindt u hier. De hoogte van de kosten van de procedure in hoger beroep vindt u hierHuren, wat zijn mijn rechten en plichten?

19-03-2018

Door: Anne Verboom

Leuk, een eerste woning of verhuizen naar een andere woning! Maar wanneer u het huurhuis betrekt kunt u zomaar voor vervelende verrassingen komen te staan. Wat zijn dan uw rechten en plichten, als huurder, tegenover de verhuurder?

Verplichtingen verhuurder

De verhuurder heeft verplichtingen tegenover u, als huurder. “Hij is verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is”, zo verwoordt artikel 7:203 BW. Dit is een essentieel punt, want centraal staat dat u gebruik moet kunnen maken van datgene dat u huurt. In het geval van uw woning mag het niet zo zijn dat de verhuurder u hindert of belemmert in het gebruik van uw woning.

Daarnaast heeft de verhuurder ook een verdergaande verplichting, namelijk de verplichting om de gebreken aan hetgeen u huurt te verhelpen. De verhuurder hoeft het gebrek echter niet te verhelpen als het gebrek valt toe te rekenen aan u, de huurder. Als u als huurder dus zelf iets kapot maakt aan de woning zult u het ook zelf moeten verhelpen. De verplichting van de verhuurder om de gebreken te verhelpen geldt niet voor kleine herstellingen waarvoor de huurder zelf verantwoordelijk is. Dit is bijvoorbeeld het vastzetten en vastschroeven van onder andere loszittende onderdelen, zoals trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen vloerroosters, plafondroosters, sleutels van binnensloten en buitensloten. 

Verplichtingen huurder

Zoals hiervoor al is besproken moeten kleine herstellingen door de huurder zelf worden gedaan, dat staat in artikel 7:217 BW. Hierop bestaat de uitzondering dat, wanneer de verhuurder dit kleine gebrek heeft veroorzaakt, hij het dan ook moet herstellen.
De verplichting die iedere huurder wel kent is het betalen van de huur (artikel 7:212 BW). Dit moet volgens de wet gebeuren op de overeengekomen wijze en tijdstippen. Een veel gebruikte methode door huurders is het opschorten van de betaling om bijvoorbeeld reparaties of onderhoud af te dwingen. De huurder mag de betaling opschorten als de verhuurder niet nakomt wat in de overeenkomst is afgesproken. De verhuurder moet dan natuurlijk wel op de hoogte zijn van de gebreken die verholpen moeten worden. In veel algemene voorwaarden of huurovereenkomsten wordt de bevoegdheid tot opschorting uitgesloten. Als dit is opgenomen in uw huurovereenkomst mag u de betaling dus niet opschorten!

Koop breekt geen huur

Als huurder bent u een partij die vanuit de wet bescherming krijgt. Zo is in artikel 7:226 BW, de bepaling “koop breekt geen huur” opgenomen. Deze regeling zorgt ervoor dat, wanneer een verhuurde zaak wordt verkocht, de huurovereenkomst toch blijft gelden. De huurovereenkomst gaat mee met de overdracht van de zaak. Dit betekent praktisch dat de huurder alleen aan een ander persoon zijn huur zal betalen. Hij kan dus niet uit zijn woning worden gezet omdat deze verkocht is. Deze bepaling, die de huurder beschermd, is altijd geldig voor woon- en bedrijfsruimtes. Voor roerende zaken en onbebouwde grond kunnen partijen anders bepalen in hun overeenkomst. 

Het eindigen van de huur bij een woonruimte

Ook worden huurders bij het beëindigen van de huurovereenkomst goed beschermd. Dit betekent dat de verhuurder een valide reden moet hebben voor het opzeggen van de overeenkomst en dat hij een opzegtermijn in acht moet nemen. Indien u, als huurder, het niet eens bent met het beëindigen van de huurovereenkomst kunt u dit aangeven. De huurovereenkomst zal dan door blijven lopen tot het moment dat de rechter heeft besloten dat er gegronde redenen zijn voor het beëindigen van de overeenkomt. 


Mediation: wat is het en hoe werkt het?

11-3-2019

Door: Bas van der Ent


Stel: u werkt op de afdeling Financiën van een bepaald bedrijf. Op die afdeling zijn er twee collega’s die elkaar constant uitschelden, elkaar pesten en over elkaar roddelen. De sfeer op de afdeling wordt er niet beter op. Uw leidinggevende merkt dit ook op en besluit dat het zo niet langer kan. Er wordt een mediator ingeschakeld. Maar wat gaat de mediator nu precies doen? En wat is mediation eigenlijk?

Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Geschillenbeslechting betekent het oplossen van conflicten. Met alternatief wordt bedoeld dat de geschillenbeslechting niet via de rechter gaat. Nog een andere vorm van alternatieve geschillenbeslechting is arbitrage. Hierbij stellen beide partijen een scheidsrechter (arbiter) aan die buiten de rechtbank om het geschil gaat behandelen.

Mediation wordt gebruikt om conflicten op te lossen. Denk bij conflicten aan echtscheidingen, arbeidsconflicten en burenruzies enzovoort. Het gaat hier niet zozeer om het juridisch gelijk hebben, maar meer om een oplossing te vinden die beide partijen tot tevredenheid stemt. Daarnaast zal een geslaagde mediation in de meeste gevallen tot een betere relatie leiden dan wanneer het conflict door een rechter behandeld zou zijn.

Het is aan de partijen zelf om een oplossing te vinden. De mediator zal enkel een begeleidende rol spelen en ervoor zorgen dat het administratieve werk in orde is. In de meeste gevallen zullen de deelnemende partijen zelf het initiatief nemen om mediation te starten. Het komt soms voor dat bijvoorbeeld een werkgever, zoals aan het begin van dit artikel is genoemd, twee werknemers naar een mediator stuurt.

Om een grote kans van slagen te bewerkstelligen, moeten partijen wel bereid zijn om samen tot een oplossing te komen. Zonder bereidheid zal mediation waarschijnlijk niet slagen. Mediation is dus niet vrijblijvend: er wordt wel inzet verwacht van partijen. Mediation is wel op vrijwillige basis, wat betekent dat een partij altijd kan stoppen met mediation als hij/zij er niet mee verder wil gaan, om welke reden dan ook.

Mediation in de praktijk
Als er overeenstemming bestaat over welke mediator de mediation tussen partijen gaat begeleiden, dan volgt er een intakegesprek. In dit gesprek zal de mediator zijn rol bespreken. Daarnaast zal de mediator, indien aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland (MfN), het MfN-reglement en de SKM-klachtenregeling aan partijen voorleggen. De mediator zal dit met partijen doornemen en daarna krijgen partijen de gelegenheid om deze documenten te ondertekenen. Meer informatie over deze documenten vindt u verderop in het artikel. Voordat de mediation echt van start kan gaan zal er een mediationovereenkomst gesloten moeten worden. Als dit ook is gebeurd, dan kan de mediation van start gaan.

Het intakegesprek zal waarschijnlijk één sessie in beslag nemen. In de daaropvolgende sessies worden de problemen die partijen hebben op tafel gelegd. Vaak zit er achter een probleem een achterliggend belang. De mediator zal deze proberen te achterhalen door hierover met de partijen over te praten. Het is voor een geslaagde mediation belangrijk dat er overeenstemming bestaat. Een compromis of ‘een verdeling van de taart’ is niet voldoende.

Geregistreerde mediators
Niet alle mediators in Nederland zijn aangesloten bij de MfN. Het wordt aangeraden dat u een mediator kiest die is aangesloten bij de MfN, aangezien dit de kwaliteit van de mediator garandeert. Daarnaast is een MfN-mediator gebonden aan het MfN-reglement en de daarbij horende klachtenregeling, een niet geregistreerde mediator is dat niet. Let hierbij dus wel op indien u een mediator nodig heeft.

Kosten
De kosten voor een mediator zijn gemiddeld 180 euro per uur (inclusief btw). Dit zal echter per mediator verschillen. Wanneer u onder een bepaalde inkomensgrens valt dan heeft u recht op rechtsbijstand. De mediator zal deze aanvraag voor u regelen indien u daar recht op heeft. U kunt de bijstand niet zelf aanvragen.

Mocht u nog vragen hebben over mediation of naar aanleiding van dit artikel, dan bent u natuurlijk van harte welkom op een van onze spreekuren op vrijdagavond van 19:30 tot 21:00 uur! De locaties vindt u onder het tabblad ‘spreekuren’. 


De arbeidsovereenkomst
18-02-2019
Door: Arianne Kievit

Eén van de rechtsgebieden waar iedereen zich vast wel iets bij kan voorstellen is het rechtsgebied arbeidsrecht. Misschien vanuit je bijbaantje als student of scholier, of omdat je al jaren fulltime werkzaam bent. Een terugkerend fenomeen binnen het arbeidsrecht, is dan ook de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst

Als je als werknemer werkzaam bent, dan zul je deze werkzaamheden (bijna) altijd verrichten op grond van een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarin je met de werkgever afspreekt welke verplichtingen jullie beiden hebben. De wet stelt een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden voordat je kunt spreken over een arbeidsovereenkomst. Zo is het verplicht dat jij als werknemer de arbeid persoonlijk (dus zelf) verricht, dat je werkgever aan jou loon betaald voor het werk dat je uitgevoerd hebt, en dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen jou en je werkgever. Met dit laatste wordt bedoeld dat de werkgever aan jou instructies kan geven. Is hieraan voldaan? Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst!

Bepaalde of onbepaalde tijd?

Zo een arbeidsovereenkomst kan afgesloten zijn voor bepaalde tijd, of voor onbepaalde tijd. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is hierin opgenomen (bepaald) wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd zal worden. Soms is het zo dat een contract voor bepaalde tijd omgezet wordt in een contract voor onbepaalde tijd (‘in vaste dienst’), als veel van deze ‘bepaalde tijdscontracten’ elkaar opvolgen. Maar wanneer is hier nu sprake van?

Volgens de wet is het zo, dat als meerdere arbeidscontracten elkaar opvolgen, de zogenoemde ketenregeling van artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) van toepassing is. Bij een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. De hoofdregel voor een keten van arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd staat in art. 7:668a BW. Lid 1 van dit artikel geeft twee mogelijke opties hiervoor aan. Deze kunt u vinden in sub a en sub b van dit artikel. Beide opties zullen we kort toelichten.

Sub a:
In sub a van dit artikel staat geschreven, dat vanaf de dag dat de duur van de contracten voor bepaalde tijd, de duur van 24 maanden overschrijden, het laatste contract van rechtswege (automatisch) wordt geconverteerd (omgezet) in een contract voor onbepaalde tijd. Dus als u langer dan 24 maanden werkzaam bent op grond van arbeidscontracten voor bepaalde tijd, dan worden die contracten na 24 maanden gezien als een contract voor onbepaalde tijd.  Hoe ziet dit er dan precies uit? Zie ter verduidelijking onderstaande figuur.


Dit betekent dus concreet, dat na verloop van 24 maanden geldt dat de laatste arbeidsovereenkomst gezien wordt als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Sub b:
Sub b bespreekt de mogelijkheden voor situaties waarbij er (veel) op elkaar volgende arbeidscontracten zijn. Zaten er pauzes tussen deze op elkaar volgende arbeidscontracten? Dan hoeft dit niet persé uit te maken, zolang de pauzes tussen de contracten steeds maar korter waren dan 6 maanden. Als het zo is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de derde keer wordt verlengd, dan wordt het hierop volgende contract hierdoor van rechtswege geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  Ook hiervoor kunt u ter verduidelijking naar onderstaande figuur kijken.


Dit betekent voor u als werknemer concreet dat als u meer dan drie bepaalde tijdscontracten heeft aangeboden gekregen, terwijl tussen de arbeidsovereenkomsten niet meer dan zes maanden zijn verstreken, het vierde bepaalde tijdscontract ook automatisch wordt omgezet (geconverteerd) in een contract voor onbepaalde tijd.

Conclusie

Op grond van artikel 7:668a lid 1 kan op een tweetal manieren een contract voor bepaalde tijd op grond van de wet worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Dit kan zijn op grond van sub a: als de arbeidsovereenkomsten langer dan 24 maanden hebben geduurd. Of op grond van sub b: als u meer dan drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten heeft ontvangen. Beide situaties kunt u zien in onderstaande figuur.

 


Mocht u vragen hebben over uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, of mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan zien wij u graag terug op één van onze spreekuren. De locaties en tijden van onze spreekuren kunt u op onze website onder het kopje ‘spreekuren’ vinden. Wij zien u graag terug! 

Betaalbare rechtshulp voor iedereen!

28-01-2019

Door: Laurina Lokerman

Veel mensen die juridische hulp nodig hebben om een probleem op te lossen, durven niet snel naar een advocaat of mediator te stappen. Juristen hanteren vaak een hoog uurtarief en een klein geschil kan zo al snel honderden of zelfs duizenden euro’s kosten. Althans, dat is wat de meeste mensen denken.  Er bestaat namelijk de mogelijkheid voor mensen om gesubsidieerde rechtsbijstand te ontvangen. Deze gesubsidieerde rechtsbijstand wordt ook wel een ‘toevoeging’ genoemd.  

Wanneer heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?

De rechtsbijstand is alleen beschikbaar voor mensen met een verzamelinkomen dat lager is dan €26.900 voor alleenstaanden, of €38.000 voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen met een minderjarig kind. Als u in een van deze categorieën valt heeft u recht op rechtsbijstand. Het recht op rechtsbijstand betekent niet dat alle kosten vergoedt zullen worden, u zult namelijk een eigen bijdrage moeten betalen. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, verschilt per situatie, maar het is wel zo dat de eigen bijdrage hoger wordt naarmate het verzamelinkomen hoger is. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u precies uitzoeken hoe hoog de eigen bijdrage in uw situatie is.  

Hoe kunt u gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen?

Gesubsidieerde rechtsbijstand kan niet door uzelf worden aangevraagd. De advocaat of mediator die u wilt inschakelen zal de toevoeging voor u aanvragen. De toevoeging hoort te worden aangevraagd voordat de advocaat of mediator uw juridische probleem in behandeling neemt. Om een toevoeging te kunnen aanvragen, zult u een kopie van een identificatiebewijs, uw burgerservicenummer en eventueel schriftelijke informatie over uw juridische problemen mee moeten nemen naar uw advocaat of mediator. Niet elke advocaat of mediator werkt met toevoegingen, dus het is belangrijk dat u vooraf vraagt of de jurist die u heeft uitgezocht een toevoeging voor u wilt aanvragen.  

Als u het moeilijk vindt om dit zelf allemaal uit te zoeken, kunnen wij u daar bij de Rechtswinkel mee helpen. Wij kunnen u een inhoudelijk advies geven over uw juridische problemen en u doorverwijzen naar bekwame advocaten en mediators. Kom dus vooral langs op het spreekuur!