Rechtswinkel Goeree-Overflakkee

Locaties in Middelharnis, Oude-Tonge & Numansdorp

Vind u het recht interessant en wilt u meer weten over bepaalde juridische onderwerpen?
Elke week zal hier door een van onze medewerkers een bericht worden geplaatst met informatie over veel voorkomende juridische onderwerpen in het dagelijks leven. Zijn er juridische onderwerpen waar u graag eens een blog over wil lezen, laat het ons dan gerust eens weten!


Huren, wat zijn mijn rechten en plichten?

19-03-2018
Door: Anne Verboom

Leuk, een eerste woning of verhuizen naar een andere woning! Maar wanneer u het huurhuis betrekt kunt u zomaar voor vervelende verrassingen komen te staan. Wat zijn dan uw rechten en plichten, als huurder, tegenover de verhuurder?

Verplichtingen verhuurder
De verhuurder heeft verplichtingen tegenover u, als huurder. “Hij is verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is”, zo verwoordt artikel 7:203 BW. Dit is een essentieel punt, want centraal staat dat u gebruik moet kunnen maken van datgene dat u huurt. In het geval van uw woning mag het niet zo zijn dat de verhuurder u hindert of belemmert in het gebruik van uw woning.

Daarnaast heeft de verhuurder ook een verdergaande verplichting, namelijk de verplichting om de gebreken aan hetgeen u huurt te verhelpen. De verhuurder hoeft het gebrek echter niet te verhelpen als het gebrek valt toe te rekenen aan u, de huurder. Als u als huurder dus zelf iets kapot maakt aan de woning zult u het ook zelf moeten verhelpen. De verplichting van de verhuurder om de gebreken te verhelpen geldt niet voor kleine herstellingen waarvoor de huurder zelf verantwoordelijk is. Dit is bijvoorbeeld het vastzetten en vastschroeven van onder andere loszittende onderdelen, zoals trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen vloerroosters, plafondroosters, sleutels van binnensloten en buitensloten. 

Verplichtingen huurder

Zoals hiervoor al is besproken moeten kleine herstellingen door de huurder zelf worden gedaan, dat staat in artikel 7:217 BW. Hierop bestaat de uitzondering dat, wanneer de verhuurder dit kleine gebrek heeft veroorzaakt, hij het dan ook moet herstellen.
De verplichting die iedere huurder wel kent is het betalen van de huur (artikel 7:212 BW). Dit moet volgens de wet gebeuren op de overeengekomen wijze en tijdstippen. Een veel gebruikte methode door huurders is het opschorten van de betaling om bijvoorbeeld reparaties of onderhoud af te dwingen. De huurder mag de betaling opschorten als de verhuurder niet nakomt wat in de overeenkomst is afgesproken. De verhuurder moet dan natuurlijk wel op de hoogte zijn van de gebreken die verholpen moeten worden. In veel algemene voorwaarden of huurovereenkomsten wordt de bevoegdheid tot opschorting uitgesloten. Als dit is opgenomen in uw huurovereenkomst mag u de betaling dus niet opschorten!

Koop breekt geen huur
Als huurder bent u een partij die vanuit de wet bescherming krijgt. Zo is in artikel 7:226 BW, de bepaling “koop breekt geen huur” opgenomen. Deze regeling zorgt ervoor dat, wanneer een verhuurde zaak wordt verkocht, de huurovereenkomst toch blijft gelden. De huurovereenkomst gaat mee met de overdracht van de zaak. Dit betekent praktisch dat de huurder alleen aan een ander persoon zijn huur zal betalen. Hij kan dus niet uit zijn woning worden gezet omdat deze verkocht is. Deze bepaling, die de huurder beschermd, is altijd geldig voor woon- en bedrijfsruimtes. Voor roerende zaken en onbebouwde grond kunnen partijen anders bepalen in hun overeenkomst. 

Het eindigen van de huur bij een woonruimte
Ook worden huurders bij het beëindigen van de huurovereenkomst goed beschermd. Dit betekent dat de verhuurder een valide reden moet hebben voor het opzeggen van de overeenkomst en dat hij een opzegtermijn in acht moet nemen. Indien u, als huurder, het niet eens bent met het beëindigen van de huurovereenkomst kunt u dit aangeven. De huurovereenkomst zal dan door blijven lopen tot het moment dat de rechter heeft besloten dat er gegronde redenen zijn voor het beëindigen van de overeenkomt. 


Mediation: wat is het en hoe werkt het?
11-3-2019
Door: Bas van der Ent

Stel: u werkt op de afdeling Financiën van een bepaald bedrijf. Op die afdeling zijn er twee collega’s die elkaar constant uitschelden, elkaar pesten en over elkaar roddelen. De sfeer op de afdeling wordt er niet beter op. Uw leidinggevende merkt dit ook op en besluit dat het zo niet langer kan. Er wordt een mediator ingeschakeld. Maar wat gaat de mediator nu precies doen? En wat is mediation eigenlijk?

Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Geschillenbeslechting betekent het oplossen van conflicten. Met alternatief wordt bedoeld dat de geschillenbeslechting niet via de rechter gaat. Nog een andere vorm van alternatieve geschillenbeslechting is arbitrage. Hierbij stellen beide partijen een scheidsrechter (arbiter) aan die buiten de rechtbank om het geschil gaat behandelen.

Mediation wordt gebruikt om conflicten op te lossen. Denk bij conflicten aan echtscheidingen, arbeidsconflicten en burenruzies enzovoort. Het gaat hier niet zozeer om het juridisch gelijk hebben, maar meer om een oplossing te vinden die beide partijen tot tevredenheid stemt. Daarnaast zal een geslaagde mediation in de meeste gevallen tot een betere relatie leiden dan wanneer het conflict door een rechter behandeld zou zijn.

Het is aan de partijen zelf om een oplossing te vinden. De mediator zal enkel een begeleidende rol spelen en ervoor zorgen dat het administratieve werk in orde is. In de meeste gevallen zullen de deelnemende partijen zelf het initiatief nemen om mediation te starten. Het komt soms voor dat bijvoorbeeld een werkgever, zoals aan het begin van dit artikel is genoemd, twee werknemers naar een mediator stuurt.

Om een grote kans van slagen te bewerkstelligen, moeten partijen wel bereid zijn om samen tot een oplossing te komen. Zonder bereidheid zal mediation waarschijnlijk niet slagen. Mediation is dus niet vrijblijvend: er wordt wel inzet verwacht van partijen. Mediation is wel op vrijwillige basis, wat betekent dat een partij altijd kan stoppen met mediation als hij/zij er niet mee verder wil gaan, om welke reden dan ook.

Mediation in de praktijk
Als er overeenstemming bestaat over welke mediator de mediation tussen partijen gaat begeleiden, dan volgt er een intakegesprek. In dit gesprek zal de mediator zijn rol bespreken. Daarnaast zal de mediator, indien aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland (MfN), het MfN-reglement en de SKM-klachtenregeling aan partijen voorleggen. De mediator zal dit met partijen doornemen en daarna krijgen partijen de gelegenheid om deze documenten te ondertekenen. Meer informatie over deze documenten vindt u verderop in het artikel. Voordat de mediation echt van start kan gaan zal er een mediationovereenkomst gesloten moeten worden. Als dit ook is gebeurd, dan kan de mediation van start gaan.

Het intakegesprek zal waarschijnlijk één sessie in beslag nemen. In de daaropvolgende sessies worden de problemen die partijen hebben op tafel gelegd. Vaak zit er achter een probleem een achterliggend belang. De mediator zal deze proberen te achterhalen door hierover met de partijen over te praten. Het is voor een geslaagde mediation belangrijk dat er overeenstemming bestaat. Een compromis of ‘een verdeling van de taart’ is niet voldoende.

Geregistreerde mediators
Niet alle mediators in Nederland zijn aangesloten bij de MfN. Het wordt aangeraden dat u een mediator kiest die is aangesloten bij de MfN, aangezien dit de kwaliteit van de mediator garandeert. Daarnaast is een MfN-mediator gebonden aan het MfN-reglement en de daarbij horende klachtenregeling, een niet geregistreerde mediator is dat niet. Let hierbij dus wel op indien u een mediator nodig heeft.

Kosten
De kosten voor een mediator zijn gemiddeld 180 euro per uur (inclusief btw). Dit zal echter per mediator verschillen. Wanneer u onder een bepaalde inkomensgrens valt dan heeft u recht op rechtsbijstand. De mediator zal deze aanvraag voor u regelen indien u daar recht op heeft. U kunt de bijstand niet zelf aanvragen.

Mocht u nog vragen hebben over mediation of naar aanleiding van dit artikel, dan bent u natuurlijk van harte welkom op een van onze spreekuren op vrijdagavond van 19:30 tot 21:00 uur! De locaties vindt u onder het tabblad ‘spreekuren’. 


De arbeidsovereenkomst
18-02-2019
Door: Arianne Kievit

Eén van de rechtsgebieden waar iedereen zich vast wel iets bij kan voorstellen is het rechtsgebied arbeidsrecht. Misschien vanuit je bijbaantje als student of scholier, of omdat je al jaren fulltime werkzaam bent. Een terugkerend fenomeen binnen het arbeidsrecht, is dan ook de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst
Als je als werknemer werkzaam bent, dan zul je deze werkzaamheden (bijna) altijd verrichten op grond van een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarin je met de werkgever afspreekt welke verplichtingen jullie beiden hebben. De wet stelt een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden voordat je kunt spreken over een arbeidsovereenkomst. Zo is het verplicht dat jij als werknemer de arbeid persoonlijk (dus zelf) verricht, dat je werkgever aan jou loon betaald voor het werk dat je uitgevoerd hebt, en dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen jou en je werkgever. Met dit laatste wordt bedoeld dat de werkgever aan jou instructies kan geven. Is hieraan voldaan? Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst!

Bepaalde of onbepaalde tijd?
Zo een arbeidsovereenkomst kan afgesloten zijn voor bepaalde tijd, of voor onbepaalde tijd. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is hierin opgenomen (bepaald) wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd zal worden. Soms is het zo dat een contract voor bepaalde tijd omgezet wordt in een contract voor onbepaalde tijd (‘in vaste dienst’), als veel van deze ‘bepaalde tijdscontracten’ elkaar opvolgen. Maar wanneer is hier nu sprake van?

Volgens de wet is het zo, dat als meerdere arbeidscontracten elkaar opvolgen, de zogenoemde ketenregeling van artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) van toepassing is. Bij een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. De hoofdregel voor een keten van arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd staat in art. 7:668a BW. Lid 1 van dit artikel geeft twee mogelijke opties hiervoor aan. Deze kunt u vinden in sub a en sub b van dit artikel. Beide opties zullen we kort toelichten.

Sub a:
In sub a van dit artikel staat geschreven, dat vanaf de dag dat de duur van de contracten voor bepaalde tijd, de duur van 24 maanden overschrijden, het laatste contract van rechtswege (automatisch) wordt geconverteerd (omgezet) in een contract voor onbepaalde tijd. Dus als u langer dan 24 maanden werkzaam bent op grond van arbeidscontracten voor bepaalde tijd, dan worden die contracten na 24 maanden gezien als een contract voor onbepaalde tijd.  Hoe ziet dit er dan precies uit? Zie ter verduidelijking onderstaande figuur.


Dit betekent dus concreet, dat na verloop van 24 maanden geldt dat de laatste arbeidsovereenkomst gezien wordt als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Sub b:
Sub b bespreekt de mogelijkheden voor situaties waarbij er (veel) op elkaar volgende arbeidscontracten zijn. Zaten er pauzes tussen deze op elkaar volgende arbeidscontracten? Dan hoeft dit niet persé uit te maken, zolang de pauzes tussen de contracten steeds maar korter waren dan 6 maanden. Als het zo is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de derde keer wordt verlengd, dan wordt het hierop volgende contract hierdoor van rechtswege geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  Ook hiervoor kunt u ter verduidelijking naar onderstaande figuur kijken.


Dit betekent voor u als werknemer concreet dat als u meer dan drie bepaalde tijdscontracten heeft aangeboden gekregen, terwijl tussen de arbeidsovereenkomsten niet meer dan zes maanden zijn verstreken, het vierde bepaalde tijdscontract ook automatisch wordt omgezet (geconverteerd) in een contract voor onbepaalde tijd.

Conclusie
Op grond van artikel 7:668a lid 1 kan op een tweetal manieren een contract voor bepaalde tijd op grond van de wet worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Dit kan zijn op grond van sub a: als de arbeidsovereenkomsten langer dan 24 maanden hebben geduurd. Of op grond van sub b: als u meer dan drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten heeft ontvangen. Beide situaties kunt u zien in onderstaande figuur.

 


Mocht u vragen hebben over uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, of mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan zien wij u graag terug op één van onze spreekuren. De locaties en tijden van onze spreekuren kunt u op onze website onder het kopje ‘spreekuren’ vinden. Wij zien u graag terug! 

Betaalbare rechtshulp voor iedereen!
28-01-2019
Door: Laurina Lokerman

Veel mensen die juridische hulp nodig hebben om een probleem op te lossen, durven niet snel naar een advocaat of mediator te stappen. Juristen hanteren vaak een hoog uurtarief en een klein geschil kan zo al snel honderden of zelfs duizenden euro’s kosten. Althans, dat is wat de meeste mensen denken.  Er bestaat namelijk de mogelijkheid voor mensen om gesubsidieerde rechtsbijstand te ontvangen. Deze gesubsidieerde rechtsbijstand wordt ook wel een ‘toevoeging’ genoemd.  

Wanneer heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
De rechtsbijstand is alleen beschikbaar voor mensen met een verzamelinkomen dat lager is dan €26.900 voor alleenstaanden, of €38.000 voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen met een minderjarig kind. Als u in een van deze categorieën valt heeft u recht op rechtsbijstand. Het recht op rechtsbijstand betekent niet dat alle kosten vergoedt zullen worden, u zult namelijk een eigen bijdrage moeten betalen. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, verschilt per situatie, maar het is wel zo dat de eigen bijdrage hoger wordt naarmate het verzamelinkomen hoger is. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u precies uitzoeken hoe hoog de eigen bijdrage in uw situatie is.  

Hoe kunt u gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen?
Gesubsidieerde rechtsbijstand kan niet door uzelf worden aangevraagd. De advocaat of mediator die u wilt inschakelen zal de toevoeging voor u aanvragen. De toevoeging hoort te worden aangevraagd voordat de advocaat of mediator uw juridische probleem in behandeling neemt. Om een toevoeging te kunnen aanvragen, zult u een kopie van een identificatiebewijs, uw burgerservicenummer en eventueel schriftelijke informatie over uw juridische problemen mee moeten nemen naar uw advocaat of mediator. Niet elke advocaat of mediator werkt met toevoegingen, dus het is belangrijk dat u vooraf vraagt of de jurist die u heeft uitgezocht een toevoeging voor u wilt aanvragen.  

Als u het moeilijk vindt om dit zelf allemaal uit te zoeken, kunnen wij u daar bij de Rechtswinkel mee helpen. Wij kunnen u een inhoudelijk advies geven over uw juridische problemen en u doorverwijzen naar bekwame advocaten en mediators. Kom dus vooral langs op het spreekuur!