Wanneer heb ik recht op een vast contract?


Alicia van Welie, 19 oktober 2022


Indien u al een tijdje werkt voor uw werkgever dan kunt u zich afvragen wanneer u recht heeft op een vast contract. In Nederland zijn er verschillende type arbeidscontracten. Dit betekent dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen een tijdelijken vast contract. Een tijdelijk contract houdt in dat u een arbeidsovereenkomst heeft voor een bepaalde tijd. De tijdsduur van een tijdelijk contract verschilt per arbeidsovereenkomst. Daarnaast houdt een vast contract in dat u een contract heeft voor een onbepaalde tijd. Desondanks wordt er geen onderscheid gemaakt op het gebied van de arbeidsvoorwaarden tussen werknemers met een vast en tijdelijk contract. In deze blog zal uiteengezet worden wat de juridische vereisten zijn om aanspraak te maken op een vast contract.


Ketenregeling

Indien u al meerdere arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd heeft gesloten, kunt u dit zien als een keten van arbeidsovereenkomsten. In artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) wordt dit ook wel de bekende ketenregeling genoemd. Dit artikel zorgt ervoor dat de mogelijkheid tot opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt gelimiteerd. Een keten van maximaal 3 jaar opvolgende arbeidsovereenkomsten of maximaal 3 tijdelijke contracten zal leiden tot een overeenkomst van onbepaalde tijd. Daarbij is het van belang dat in beide gevallen er maximaal 6 maanden tussen de opvolgende arbeidscontracten zit, dit wordt ook wel een tussenpoos genoemd. Kortom krijgt u een vierde contract of bent u langer dan 3 jaar in dienst, dan heeft u recht op vast contract volgens de ketelregeling. Op deze manier zal uw tijdelijke contract automatisch overgaan in een vast contract. Deze regeling is van dwingend recht, dit betekent dat er niet vanaf mag worden geweken.


Voorbeeld van de ketenregeling

Stel dat u een jaarcontract heeft gehad van 5 mei 2018 tot 5 mei 2019. Vervolgens kreeg u weer een jaarcontract van 5 mei 2019 tot 5 mei 2020. Daarna kreeg u weer een jaarcontract van 5 mei 2020 tot 5 mei 2021. Als u op 5 mei 2021 een arbeidsovereenkomst tekent dan is de ketenregeling van toepassing en zal deze automatisch in een vast contract overgaan.


Uitzonderingen op de ketenregeling

Desondanks zijn er toch een aantal uitzonderingen op de ketelregeling. Ter illustratie worden een aantal uitzonderingen uiteengezet. Allereerst is de ketenregeling niet van toepassing als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor maximaal 3 maanden die onmiddellijk volgt op een tussen dezelfde partijen aangegane arbeidsovereenkomst voor 3 jaar of langer. Ten tweede is de ketenregeling niet van toepassing, indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL-opleiding). Ten derde is de ketenregeling niet van toepassing, indien de werknemer de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en de gemiddelde verrichte arbeid maximaal 12 uur per week heeft bedragen. Ten vierde is de ketenregeling niet van toepassing, indien u de AOW-leeftijd heeft bereikt. De werkgever mag vanaf de AOW-leeftijd 6 tijdelijke contracten geven in 4 jaar tijd. Ook kunnen middels Cao-regelingen afspraken volgen met betrekking tot het aantal tijdelijke contracten dat uw werkgever mag geven en de periode dat uw werkgever tijdelijke contracten mag geven. Het is belangrijk dat u uw cao raadpleegt, zodat u kunt nakijken of er mogelijke afspraken zijn die voor u van toepassing zijn.


Voorbeelden van afwijkende bepalingen met betrekking tot de ketenregeling in de cao

In de cao kunnen er bepalingen staan die het mogelijk maken om van de ketenregeling af te wijken. In de cao worden geregeld dat het aantal tijdelijke contracten bij een uitzendovereenkomst verhoogd kan worden naar maximaal 6 tijdelijke contracten. Ook kunnen bepaalde sectoren met betrekking tot de ketenregeling buiten toepassing gelaten worden. Voor deze sectoren zijn er andere regels opgesteld met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd. Het is belangrijk dat u in de cao kijkt of er nadere bepalingen zijn met betrekking tot de ketenregeling.


Conclusie

Een werknemer krijgt automatisch een vast contract indien meer dan 3 tijdelijke opvolgende arbeidscontracten heeft gehad bij zijn werkgever of als hij langer dan 3 jaar opvolgende tijdelijke arbeidscontracten heeft gekregen bij dezelfde werkgever. Daarbij is het van belang dat bij beiden gevallen er maximaal 6 maanden tussen de opvolgende arbeidscontracten zit, dit wordt ook wel een tussenpoos genoemd. Ook is het belangrijk dat er in de cao geen nadere afspraken staan met betrekking tot de ketenregeling. Als er voldaan is aan de voorwaarden van de ketenregeling, dan wordt uw arbeidsovereenkomst automatisch omgezet in een vast contract. Mocht u nog verdere vragen hebben of u recht heeft op een vast contract, dan helpen wij u graag verder tijdens een van onze spreekuren!