Een brief van een incassobureau: wat nu?


Annelijn Koert, 20 maart 2023


Door de huidige marktsituatie is het voor veel mensen moeilijk om rond te komen. Er kunnen facturen blijven liggen omdat er geen geld is, u heeft de aanmaningen niet ontvangen of de mails zijn bij de ongewenste mail beland. Als er dan een brief of mail van een incassobureau binnenkomt, kan dat even schrikken zijn.


Vooraf is het belangrijk om te weten dat wanneer u een achterstallige betaling heeft, of als u geen geld heeft om het volledige factuurbedrag in één keer te kunnen betalen, u het beste direct contact kunt opnemen met de schuldeiser (de persoon of het bedrijf waarbij u een schuld heeft). De schuldeiser is vaak bereid om een betalingsregeling te treffen, omdat een incassoprocedure voor hem ook extra kosten met zich meebrengt.


Wanneer u al een brief heeft ontvangen van een incassobureauis het belangrijk om een aantal dingen te controleren:


De aanmaning
Ten eerste moet de schuldeiser u in de gelegenheid hebben gesteld om te betalen binnen een bepaalde termijn. Deze termijn is vastgesteld op 14 dagen na ontvangst van de aanmaning. In deze aanmaning moeten een aantal dingen staan vermeld:

  • wat de gevolgen zijn als er niet wordt betaald;
  • de hoogte van de incassokosten; en
  • de hoogte van de BTW die over de incassokosten moet worden betaald.


De brief
Ten tweede is het van belang dat de brief van het incassobureau inhoudelijk klopt. Uit de brief moet blijken om welke schuld het gaat, wanneer de schuld is ontstaan en wie de schuldeiser is.


Kijk eerst of alle gegevens overeenkomen met uw eigen gegevens. Wanneer u nooit een overeenkomst heeft gesloten met de genoemde schuldeiser kunt u het beste direct contact opnemen met het incassobureau om dit te laten weten.


Incassokosten
Verder is het in de wet geregeld hoeveel incassokosten het incassobedrijf boven op het originele nota bedrag mag rekenen. Dit is geregeld op basis van percentages van de hoofdsom. Wanneer er meerdere vorderingen (niet betaalde facturen) openstaan, mogen deze bij elkaar worden opgeteld en wordt het percentage over het totaalbedrag berekend.


Maximale incassotarieven

Voor incassokosten geldt een minimum van € 40,-. Wanneer u een schuld heeft van € 150,- mag er dus € 40,- aan incassokosten worden gerekend, ook al is dit meer dan 15%. Om zelf uit te rekenen of de incassokosten kloppen, kunt u terecht op de website van ACM Consuwijzer of Schuldinfo.


Het incassotraject
Een incassotraject heeft meestal twee verschillende fases.


De minnelijke incassoprocedure
In deze procedure probeert het incassobureau contact te leggen met de debiteur (de persoon die een schuld heeft). Het incassobureau doet dit door middel van telefonisch contact, schriftelijk contact, per mail of met een persoonlijk bezoek aan de debiteur. De vordering wordt verhoogd met het wettelijke percentage incassokosten. Het doel van de minnelijke incassoprocedure is de betaling van de vordering, of in één keer, of via een betalingsregeling.


De gerechtelijke incassoprocedure
Wanneer de debiteur na de minnelijke incassoprocedure nog steeds niet heeft betaald, wordt de gerechtelijke incassoprocedure gestart. Er wordt dan een dagvaarding opgesteld door het incassobureau die wordt afgeleverd bij de debiteur door een deurwaarder. Een dagvaarding is oproep om voor het gerecht te verschijnen. Met de dagvaarding verzoekt de deurwaarder de rechter om de debiteur tot betaling van de vordering te veroordelen. Met de uitspraak van de rechter kan betaling worden afgedwongen, bijvoorbeeld door beslaglegging (de goederen of het geld worden als het ware bevroren, de debiteur kan er zelf niets meer over beslissen) op het inkomen of waardevolle spullen.


Heeft u een brief ontvangen van een incassobureau en heeft u hier vragen over, dan kunt u langskomen op één van onze spreekuren. Voor meer informatie over de tijd en plaats kunt u terecht op de daarvoor bestemde pagina of onze sociale media.


Bedrag van de openstaande rekening

Maximale incassokosten

Over de eerste € 2.500

15%

Over de volgende € 2.500

10%

Over de volgende € 5.000

5%

Over de volgende € 190.000

1%

Boven € 200.000

0,5%